ΜΕΝΟΥ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ FISCHER

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ
FISCHER για την ενέργεια: «ΘΕΡΙΝΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ – ΣΚΙΣΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΔΕΣ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΣ 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 1.760 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ»

 

 1. Αντικείμενο Διαγωνισμού:
  • Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟΙΙΑ A.E.», που εδρεύει στη Λεωφόρο Κηφισού 102, Αιγάλεω 122 41 Αθήνα, Ελλάς (στο εξής «Διοργανώτρια») όπως εκπροσωπείται νόμιμα, επιθυμώντας να προβεί στην προβολή των προϊόντων της, διοργανώνει διαγωνισμό – προωθητική ενέργεια (στο εξής «Διαγωνισμός») στα σημεία πώλησης με τίτλο «ΘΕΡΙΝΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ – ΣΚΙΣΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΔΕΣ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΣ 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 1.740 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ».
  • Ο Διαγωνισμός διέπεται από τους ακόλουθους όρους συμμετοχής (στο εξής «Όροι συμμετοχής», ή «Όροι»), οι οποίοι θα είναι αναρτημένοι και διαρκώς ενημερωμένοι κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού στον Ιστότοπο της Διοργανώτριας facebook.com/FischerBeerGreece/ (εφεξής «Ιστότοπος της Διοργανώτριας»).
  • Σκοπός των παρόντων Όρων είναι ο καθορισμός των όρων συμμετοχής στο Διαγωνισμό κάθε συμμετέχοντος,καθώς και της ανάδειξης των νικητών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.
  • Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους παρόντες Όρους, καθώς η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει και συνεπάγεται την από μέρους των συμμετεχόντων ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

 

 1. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στο Διαγωνισμό (εφεξής ο συμμετέχων θα αναφέρεται ως «Συμμετέχων»):
  • Δικαίωμα συμμετοχής στoν Διαγωνισμό έχουν όλοι οι μόνιμοι και νόμιμοι κάτοικοι Ελλάδας, που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
  • Εξαιρούνται της συμμετοχής στο Διαγωνισμό: α. οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, β. τα πρόσωπα συγγένειας α’ και β’ βαθμού με τους ανωτέρω εργαζόμενους και οι σύζυγοι των εργαζόμενων αυτών, ως επίσης και τα πρόσωπα που έχουν υπογράψει ενεργό σύμφωνο συμβίωσης με τους ως άνω εργαζομένους, καθώς και γ. τα άτομα που στερούνται δικαιοπρακτικής ικανότητας.
  • Οποιαδήποτε συμμετοχή των ανωτέρω προσώπων στο Διαγωνισμό κατά παράβαση του παρόντος όρου θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και θεωρείται ως ουδέποτε πραγματοποιηθείσα.

 

 1. Διάρκεια του Διαγωνισμού :
  • Ο διαγωνισμός θα λάβει χώρα από τις 29/6 και ώρα [12.00] έως τις 23/7 και ώρα [00.00], από Δευτέρα έως Πέμπτη σε 95 συγκεκριμένα συνεργαζόμενα με την Διοργανώτρια καταστήματα στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων, που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών), ή/και μέχρι την εξάντληση των δώρων που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, ανάλογα με το ποιο γεγονός θα επέλθει πρώτο.
  • Η Διοργανώτρια διατηρεί ρητά το δικαίωμα να τροποποιήσει τους παρόντες όρους, να μεταβάλει κατά την κρίση της τη διάρκεια και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών του Διαγωνισμού, να αναβάλει ή/και να ακυρώσει συνολικά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Για τις μεταβολές αυτές θα ενημερώνεται το καταναλωτικό κοινό και οι Συμμετέχοντες με ανάρτηση σχετικής ειδοποίησης στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, facebook.com/FischerBeerGreece/ ή / και  με κάθε πρόσφορο μέσο.
  • Διευκρινίζεται ρητά ότι, μετά την ώρα Λήξης του Διαγωνισμού, καμία συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή άλλως θα λογίζεται ως μηδέποτε δηλωθείσα/πραγματοποιηθείσα και δεν θα επάγεται κανένα αποτέλεσμα ούτε θα δεσμεύεται η Διοργανώτρια από αυτήν. Στην περίπτωση αυτή οι Συμμετέχοντες με την εκπρόθεσμη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό αποδέχονται ρητά, ανεπιφύλακτα και ανέκκλητα ότι δεν αποκτούν οιοδήποτε δικαίωμα ή απαίτηση κατά της Διοργανώτριας.

 

 1. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό:
  • Με κάθε αγορά, κατά τη διάρκεια του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτή ορίζεται ανωτέρω υπό 3.1), 1 μπύρας υπό το σήμα Fischer (φιάλη ή ποτήρι) από τα ανωτέρω αναφερόμενα υπό 3.1 συνεργαζόμενα καταστήματα (αναλυτικά αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων), οι Συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να παραλάβουν ένα κουπόνι και να δουν άμεσα εάν κέρδισαν ένα από τα δώρα του Διαγωνισμού (όπως ειδικότερα αυτά ορίζονται κατωτέρω υπό 5.1).

 

 • Ο κατά τα άνω αναφερόμενος τρόπος συμμετοχής στον Διαγωνισμό συνιστά δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των παρόντων Όρων, όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί από την Διοργανώτρια .
 • Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό θα έχουν όλες οι έγκυρες συμμετοχές στο Διαγωνισμό. Έγκυρη είναι η συμμετοχή που (α) πληροί τις προϋποθέσεις όλων των σταδίων του Διαγωνισμού, όπως αυτά περιγράφονται στους παρόντες Όρους, (β) δεν αποτελεί, κατά την κρίση της Διοργανώτριας προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από το συμμετέχοντα στα συστήματα των ανωτέρω εταιρειών, ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης ενέργειας του συμμετέχοντα ή τρίτου, (γ) έχει υποβληθεί από την ημερομηνία Έναρξης του Διαγωνισμού μέχρι την ημερομηνία Λήξης του Διαγωνισμού. Η Διοργανώτρια Εταιρία μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώσει συμμετοχή ακόμη και μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού, σε περίπτωση που ο λόγος της ως ανωτέρω ακυρότητας εντοπιστεί εκ των υστέρων. Στην περίπτωση αυτή η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα, πέρα από οποιαδήποτε άλλη αξίωση έχει έναντι του αποκλειομένου προσώπου, να αξιώσει την επιστροφή κάθε δώρου ή άλλης ωφέλειας που ο συμμετέχων έχει ήδη λάβει λόγω της συμμετοχής του στον Διαγωνισμό.

Ο αποκλεισμός για οποιονδήποτε από τους ανωτέρω λόγους πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση διατυπώσεων ή προθεσμίας και δίχως να απαιτείται η προηγούμενη ειδοποίηση του αποκλειομένου και αιτιολόγηση του αποκλεισμού/ακύρωσης της συμμετοχής.

 

 1. Προσφερόμενα δώρα διαγωνισμού:
  • Τα δώρα που θα διατεθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού που θα διεξαχθεί από τις 29/6 έως τις 23/7 σε 95 συνεργαζόμενα καταστήματα σε όλη την Ελλάδα όπως περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α των παρόντων Όρων, είναι 1.760 διπλές προσκλήσεις για ...... (τυχαία κατανεμημένες στα συνεργαζόμενα καταστήματα) με 2 Fischer & 1 μεγάλο Pop Corn η κάθε πρόσκληση. Το δώρο που τυχόν κερδίζει ο εκάστοτε Συμμετέχων αναγράφεται στο κουπόνι που παρέλαβε σύμφωνα με την προαναφερθείσα διαδικασία.

Τα δώρα είναι απολύτως προσωπικά, δε μεταβιβάζονται, δεν εξαργυρώνονται και ούτε δύναται να ζητηθεί η αντικατάσταση αυτών με άλλα δώρα ή η εξαργύρωση αυτών σε χρήμα, σε οποιαδήποτε τιμή. Τόσο οι συμμετέχοντες όσο και οι νικητές μπορούν να ενημερωθούν για τις λεπτομέρειες του δώρου από την επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, www.facebook.com/FischerBeerGreece/  

 1. Παραλαβή δώρων (εφεξής «Δώρο» ή «Δώρα»):
  • Οι νικητές των δώρων της παραγράφου 5.1 των παρόντων Όρων θα μπορούν να παραλάβουν την πρόσκλησή τους από το ταμείο του καταστήματος με την επίδειξη του νικηφόρου κουπονιού μαζί με ένα αποδεικτικό της ταυτότητάς τους και να την εξαργυρώσουν στους συνεργαζόμενους με τον Διαγωνισμό κινηματογράφους, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Παράρτημα Β των παρόντων όρων, το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτών.
  • Οι νικητές των δώρων μπορούν να εξαργυρώσουν την πρόσκλησή τους έως τις 31 Αυγούστου 2020, υποδεικνύοντάς την στον εκάστοτε κινηματογράφο (Παράρτημα Β).

 

 1. Ευθύνη:
  • Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται στη διάθεση των Δώρων που περιγράφονται στην παράγραφο 5.1 του παρόντος αποκλειστικά μέσω της ανωτέρω αναφερόμενης διαδικασίας. Περαιτέρω, η Διοργανώτρια δεν φέρει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.
  • Η Διοργανώτρια δεν υπέχει ουδεμία ευθύνη, ποινική ή αστική προς οποιονδήποτε συμμετέχοντα, νικητή ή τρίτο, για οποιοδήποτε ζημία και/ή βλάβη σχετιζόμενη άμεσα ή έμμεσα με τον παρόντα Διαγωνισμό, τα Δώρα και τη χρήση αυτών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.
  • Η Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους του, να συντομεύσει ή να παρατείνει τη διάρκειά του, καθώς και να τροποποιεί τα Δώρα του Διαγωνισμού για οποιοδήποτε λόγο και οποτεδήποτε χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την απόλυτη κρίση τους, με προηγούμενη ανακοίνωση στην επίσημη ιστοσελίδα της Διοργανώτριας, facebook.com/FischerBeerGreece/ ή / και  με κάθε πρόσφορο μέσο.. Κάθε παρόμοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα. Η Διοργανώτρια δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη λόγω των ανωτέρω τροποποιήσεων. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι της Διοργανώτριας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν, ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας Εταιρείας και των συνεργαζόμενων εταιρειών.
  • Τα Δώρα που θα παραδοθούν κατά τους παρόντες όρους, παρέχονται με αιτία την προκήρυξη του Διαγωνισμού, στην κατάσταση στην οποία αυτά έχουν και ευρίσκονται, αποκλειόμενης της εφαρμογής των διατάξεων περί ευθύνης του πωλητή ή άλλων διατάξεων που θεμελιώνουν ευθύνη αναφορικά με πραγματικά ελαττώματα, συμφωνημένες ιδιότητες κ.λπ., έναντι της Διοργανώτριας. Επίσης, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Ακόμη, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη όταν, για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμυρών ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από τους Όρους Συμμετοχής και απαλλάσσεται σύμμετρα και αζήμια των υποχρεώσεών της.
  • Η Διοργανώτρια μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να ακυρώνει συμμετοχές, εφόσον δεν πληρούν τους όρους του παρόντος. Οι συμμετέχοντες οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στο πλαίσιο των χρηστών και συναλλακτικών ηθών. Οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά κάποιου συμμετέχοντος κριθεί (βάσει ενδείξεων) από τη Διοργανώτρια παράνομη ή καταχρηστική ή αντισυμβατική (χωρίς να φέρουν αυτές το βάρος της απόδειξης), η ως άνω εταιρεία έχει το δικαίωμα να τον αποκλείσει τελείως από το διαγωνισμό, ακόμη και να ακυρώσει το δώρο. Η Διοργανώτρια αποφασίζει για το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και για τους τελικούς νικητές τηρούσα τη διαδικασία και τους όρους του παρόντος.
  • Η Διοργανώτρια καθώς και οι Συνεργαζόμενες Εταιρείες διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη συμμετοχή προσώπων που δεν πληρούν, κατά την απόλυτη κρίση τους, τους όρους του Διαγωνισμού ή για γενικότερους τεχνικούς λόγους, οποιαδήποτε στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερομένων των περιπτώσεων της απάτης, της μη έγκυρης ή έγκαιρης συμμετοχής. Ο συμμετέχων έχει το δικαίωμα προβολής ενστάσεων μόνο κατά της Διοργανώτριας που θα συζητούνται πριν την οποιαδήποτε προσφυγή στο Δικαστήριο, στην διμελή επιτροπή του Άρθρου 9.
  • Μετά την εκπνοή της Διάρκειας του Διαγωνισμού και τη διανομή των δώρων κατά τα προαναφερόμενα, κάθε υποχρέωση της Διοργανώτριας παύει να υφίσταται. Η ευθύνη της Διοργανώτριας περιορίζεται αποκλειστικά και μόνο στη διάθεση των προγραμματισμένων Δώρων. Η Διοργανώτρια δεν θα υπέχει ούτε θα αναλάβει οποιαδήποτε άλλη υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων.

 

 

 

 1. Προσωπικά Δεδομένα
  • Σας ενημερώνουμε ότι η υλοποίηση του Διαγωνισμού καθιστά αναγκαία τη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από εσάς (μόνο στην περίπτωση των δώρων της παρ. 5.1 των παρόντων Όρων), τα οποία περιγράφονται κατωτέρω και τυγχάνουν επεξεργασίας από τη Διοργανώτρια σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (GDPR),  αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς διεξαγωγής του Διαγωνισμού την απόδοση των Δώρων, καθώς και την προβολή και προώθηση του Διαγωνισμού για προωθητικούς σκοπούς, καθώς επίσης και την εκπλήρωση τυχόν προβλεπόμενων από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία (π.χ. φορολογική νομοθεσία) υποχρεώσεων της Διοργανώτριας  και την ικανοποίηση τυχόν εννόμων συμφερόντων της, σύμφωνα πάντα με το εκάστοτε ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.
  • Τα προσωπικά στοιχεία των νικητών θα τηρούνται από την Διοργανώτρια αποκλειστικά για τους ως άνω σκοπούς επεξεργασίας και μόνο στο μέτρο και για το χρονικό διάστημα που είναι απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση καθενός εκ των ανωτέρω σκοπών, είτε από τις ίδιες είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου ορίσουν, που θα ενεργήσει εξ ονόματος, κατ’ εντολή και για λογαριασμό τους, για τους σκοπούς της παρούσας προωθητικής ενέργειας.
  • Ειδικότερα, τα προσωπικά δεδομένα των νικητών που τυγχάνουν επεξεργασίας είναι: στοιχεία ταυτότητας, για τους νικητές των δώρων του όρου 6.1 ανωτέρω.
  • Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών δε θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς πλην των ως άνω αναφερομένων ούτε θα διαβιβασθούν σε τρίτους.
  • Οι νικητές του Διαγωνισμού, παρέχουν άνευ οποιουδήποτε ανταλλάγματος τη ρητή εξουσιοδότησή τους στην Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, τηλεόρασης καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του διαδικτύου (internet), συμπεριλαμβανομένων των social media. H Διοργανώτρια επιφυλάσσει για τον εαυτό της το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και να δημοσιεύσει για προωθητικούς σκοπούς τον κατάλογο με τα ονόματα των νικητών, φωτογραφίες, φιλμ και βίντεο και ενδεχομένως να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο σχετικό με τον παρόντα Διαγωνισμό για διαφημιστικούς σκοπούς.

Σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο οποιοσδήποτε επιθυμεί, να προβάλει τις αντιρρήσεις του σχετικά με τη συμμετοχή του στην προωθητική ενέργεια, μπορεί να απευθυνθεί οποτεδήποτε και χωρίς επιβάρυνση, εγγράφως στη Διοργανώτρια με συστημένη επιστολή στην διεύθυνση Λ. Κηφισού, αρ. 102, Αιγάλεω Αττικής με την επισήμανση: Διαγωνισμός Fischer για την ενέργεια : «ΘΕΡΙΝΟΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΙ – ΣΚΙΣΕ ΤΟ ΧΑΡΤΙ ΚΑΙ ΔΕΣ ΑΝ ΚΕΡΔΙΣΕΣ 1 ΑΠΟ ΤΙΣ 1.760 ΔΙΠΛΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ». Περαιτέρω, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματα που απορρέουν από τα άρθρα 12 έως και 22 του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 και, ειδικότερα, τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας, εναντίωσης και φορητότητας, σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα του που τυγχάνουν επεξεργασίας, επικοινωνώντας κατά τον ίδιο ως άνω τρόπο. Εάν οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων μπορεί να απευθυνθεί στην ακόλουθη διεύθυνση: complaints@dpa.gr.

 1. Λοιποί όροι:
  • Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των παρόντων Όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση οποιασδήποτε φύσης έναντι της Διοργανώτριας.
  • Σε περίπτωση διαφωνίας, διένεξης ή αμφισβήτησης από Συμμετέχοντα στην προωθητική ενέργεια, σχετικά με την ερμηνεία ή ορθή εφαρμογή οποιουδήποτε όρου, ο Συμμετέχων θα απευθύνεται πριν οποιαδήποτε δικαστική ενέργεια σε διμελή επιτροπή αποτελούμενη από έναν εκπρόσωπο της Διοργανώτριας Εταιρείας, η οποία θα καταβάλλει προσπάθεια συμβιβαστικής, φιλικής επιλύσεως της διαφοράς. Σε περίπτωση αποτυχίας της προσπάθειας αυτής, ο Συμμετέχων θα έχει το δικαίωμα προσφυγής στα ελληνικά δικαστήρια όπως ορίζεται παρακάτω. Σε οποιαδήποτε από τις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων. Σε περίπτωση ανάκλησης, ματαίωσης, διακοπής, παράτασης, χρονικής μετάθεσης κ.λπ. του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα κατά της Διοργανώτριας, ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν την ολοκλήρωση ή συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρεία δε φέρει καμία ευθύνη ή υποχρέωση έναντι των Συμμετεχόντων. Κάθε τροποποίηση θα είναι δεσμευτική για κάθε Συμμετέχοντα.
  • Οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος δικαιούται να λαμβάνει με έξοδά του ακριβές αντίγραφο των παρόντων Όρων.
  • Σε περίπτωση που κάποιος από τους παρόντες Όρους κριθεί παράνομος, άκυρος ή ανίσχυρος, δεν πλήττεται το έγκυρο και η ισχύς των λοιπών όρων. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων κριθεί αντίθετη προς το νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
  • Η παράλειψη από τη Διοργανώτρια να ασκήσει κάποιο δικαίωμα της άπαξ ή κατ' επανάληψη δεν θεωρείται παραίτηση από το δικαίωμα αυτό

Οι παρόντες όροι διέπονται από το ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, και την εφαρμογή των παρόντων Όρων, η οποία δεν θα έχει επιλυθεί φιλικά κατά την διαδικασία του παρόντος άρθρου, υποβάλλεται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών (αποκλειομένης οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας, ακόμη και συντρέχουσας).  Για όσα θέματα δεν ρυθμίζονται από την παρούσα Προκήρυξη ισχύουν και εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις του Α.Κ. (Άρθρα 709-712).


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

Καταστήματα που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό:

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΟΔΟΣ

12

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγίου Ιωάννου 12

7MONKS

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 57

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΘΟΥΚΙΔΙΔΟΥ 9

Abbey Road

Πευκη

Λεωφ. Ειρηνης 21

ABRAZO

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 55

APIKA

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγιου Ιωαννου 100

Back Yard

ΚΗΦΙΣΙΑ

Κολοκοτρωνη 12

BAROOM

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αιμιλίου Βεάκη 54

BLACK DUCK GARDEN ATHENS MUSEUM BIS

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Παπαρηγοπουλου 5-7

Bonbar

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Βογατσικού 3

BUTTERFLY

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΣΤΡΑΤΑΡΧΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ 5

CHE

ΠΕΙΡΑΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟ

ΑΛΚΙΒΙΑΔΟΥ 154

Check Me

ΚΗΦΙΣΙΑ

Αργυροπούλου 12

CHILAI

ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Αγιου Μηνα 4

Convoi

Δροσια

Λεωφορος Σταματας 2

Cruiser

π.Φαληρο

Μαρινα Φλοισβου

Dandelion

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Χρυσοστόμου Σμύρνης 17

DAZED

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΞΕΝΟΦΩΝΤΟΣ 53

DODOS

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Ελβετιας 21

Dolce

Ζωγράφου

Γρηγορίου Αυξεντίου 58-60

Drunk Sinatra

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Θησεως 16

DUDE

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Καλαμιωτου 14

Duett

Δροσια

Λεοφωρος Σταματας 5Α

Duzz

Βύρωνας

Επταλόφου 88

ERUDIO

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγιου Ιωάννου 107

Escoba

ΚΗΦΙΣΙΑ

Πατριαρχη Μαξιμου 1

Garcon Brasserie

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Αγίας Σοφίας 2

GARDENISTA

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΗ 18

GODMAMA'S YARD

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Βασιλέως Αλεξάνδρου 98

Hyde

ΚΗΦΙΣΙΑ

Κολοκοτρώνη 5

INDIGO

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΒΥΡΩΝΟΣ 3

IVY LOUNGE&BAR

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 23

JACKS FATHER

ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ

ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ 24

JACK'S FATHER

ΑΙΓΑΛΕΩ

Μαρκου Μποτσαρη 22

JACK'S FATHER

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Μιλτιάδου 2 & Δελφών

Jimmys Hall

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Ιπποκρατους 146

KARAMUZA

ΜΑΡΟΥΣΙ

Περικλεους Και Β. Κωνσταντινου 35

LA GRANDE FAMIGLIA

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

28ης Οκτωβρίου 2

LIBRE

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγίου Ιωάννου 71

LOCAL

ΚΕΝΤΡΟ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Π. Π. ΓΕΡΜΑΝΟΥ 17

LOW PROFILE

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Βουλης 7

MANOR HOUSE

ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ

Αιμιλίου Βεάκη 36

MATCH POINT

ΚΥΨΕΛΗ

ΑΙΝΙΑΝΟΣ 1

MOBY

ΦΡΕΑΤΥΔΑ

ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ 0

Monsieur Cannibale

Παγκράτι

Πλ. Προφήτου Ηλία 2

MOSCHATO D ASTI

ΑΤΤΙΚΗ

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ 49

Musique Café

Παγκράτι

Αρριανου 37

NATHANS SALOON

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΑΛΕΞΗ ΠΑΥΛΗ 44

OKIO

ΦΡΕΑΤΥΔΑ

ΜΑΡΙΝΑΣ ΖΕΑΣ 0

PAGE

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

25ης Μαρτίου 88

Paraty & Loft

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Πίνδου 8

Phileas

Ζωγράφου

Στρατάρχου Παπάγου 106

PIZZA DAYS

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 2

RODRIGUEZ

ΨΥΡΡΗ

Παλλάδος 3

Roots

ΔΑΣΟΣ

Γεωργίου Παπανδρέου 60

ROSE

ΓΑΛΑΤΣΕ

ΒΕΙΚΟΥ 103

Rover

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Σαλαμίνος 6

SABLO

ΦΙΛΟΘΕΗ

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ

SANTA BOTELLA

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ

ΠΑΝΟΡΜΟΥ 115Α

See You

Παγκράτι

Φρύνης 15

Sherlock

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Νίκης 25

Sicario

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Κολοκοτρωνη 59

SIEMPRE KATHODON

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 60

SIX DOGS

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Αβραμιωτου 6-8

SIXTEEN

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΠΛΑΤΩΝΟΣ 16

Skaze

Παγκράτι

Εμπεδοκλέους 30

STARS

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Αγιου Ιωαννου 71

STREETWISE

ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

25ης Μαρτίου102

Su casa

Γλυφαδα

πλατεια νυμφων

Talls Toy

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Καρυτση 10

THE SEVEN JOKERS

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Βουλης 7

TOYCAN

ΜΑΡΟΥΣΙ

Θεμιδος 10

Tribeca

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Καρόλου Ντηλ 2

Twins

Δροσια

Λεωφ. Δροσιας 2

Urban

Ζωγράφου

Ούλωφ Πάλμε 48

VANDAL

ΧΑΛΑΝΔΡΙ

ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 3

Yellow Beatlee

Νεα Φιλαδελφεια

Σμυρνης 55

Βαρνάβα Καφέ

Παγκράτι

Πλατεία Βαρναβα 1

Βύρωνος Πολιτεία

Βύρωνας

Κωνσταντινουπόλεως 97

ΒΥΣΣΙΝΟΚΗΠΟΣ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ 27

Γκαζοζα

Νεα Φιλαδελφεια

Λεωφορος Δεκελειας 134

Θερμαικός

Κέντρο Θεσσαλονίκης

Λεωφόρος Νίκης 51

Καπακι

ΣΥΝΤΑΓΜΑ

Πλατεια Αγιας Ειρηνης 6

ΚΟΛΟΚΥΘΑ CAFÉ-COCTAIL ROOM

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ

ΚΥΠΡΙΩΝ ΗΡΩΩΝ 58

ΚΥΚΕΩΝ

ΕΛΕΥΣΙΝΑ

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΚΙΟΚΑ

Λαϊκον

Γουδή

Φαραντάτων 54

Λουκούμι

Μοναστηράκι

Πλατεία Αβυσσηνίας 3

ΜΑΥΡΟΣ ΓΑΤΟΣ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΚΩΛΕΤΤΗ 40-42

Μεντα Cafe

ΚΗΦΙΣΙΑ

Αγιων Θεοδωρων 10

ΟΔΟΣ ΣΥΓΓΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ

Συγγρου 16

ΤΡΑΝΖΙΣΤΟΡ

ΨΥΡΡΗ

Πρωτογενους 10

Τρίγωνο

Παγκράτι

Αμύντα 15

Φιαλη

Νεα Φιλαδελφεια

Λεωφορος Δεκελειας 108

Φραου

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

Φειδίου 6

ΧΑΣΑΝ

ΕΞΑΡΧΕΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 2

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

Θερινοί κινηματογράφοι που συμμετέχουν στο Διαγωνισμό

ΜΠΟΜΠΟΝΙΕΡΑ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6932444224

ΠΑΠΑΔΙΑΜΑΝΤΗ 12, ΚΗΦΙΣΙΑ

CINE ΦΙΛΟΘΕΗ

ΠΑΡΙΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

6942961754

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΡΟΣΟΠΟΥΛΟΥ, ΦΙΛΟΘΕΗ

CINEΝ ΑΒΑΝΑ

ΛΥΚΟΥΡΓΟΥ 3, ΧΑΛΑΝΔΡΙ

CINE ΦΛΟΙΣΒΟΣ PEUGEOT

ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

6936902596

ΠΑΡΚΟ ΦΛΟΙΣΒΟΥ, ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

CINE ΑΛΟΜΑ

ΦΩΤΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

6932 - 400172

ΜΑΡΙΝΟΥ ΓΕΡΟΥΛΑΝΟΥ 103 & ΠΟΝΤΟΥ 39, ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

       

ΕΛΛΗΝΙΣ CINEMAX

ΞΕΝΙΑ ΡΟΙΔΗ

6972429621

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 29, Αθήνα

CINE ΑΜΑΡΥΛΛΙΣ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6932444224

Αγίου Ιωάννου 2, Αγιά Παρασκευή

ARIAN

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ

6976675094

Λεωφ. Δημάρχου Αγγέλου Μεταξά 11, Γλυφάδα

CINE ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ

ΗΡΑ ΚΩΣΤΑΓΙΑΝΝΗ

6989289446

Λεωφ. Βασιλέως Παύλου 4, Καστέλα -Πειραιάς

CINE ΑΛΙΚΗ

ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6932444224

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 3, ΔΡΟΣΙΑ

ΕΚΡΑΝ

ΑΛΚΗΣ ΓΟΥΝΑΡΗΣ

6944 - 330334

ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ & ΑΓΑΘΙΟΥ 11 , ΝΕΑΠΟΛΗ

ΑΙΓΛΗ ΖΑΠΠΕΙΟΥ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΡΑΤΖΙΟΣ

697 8006884

Κήπος Ζαππείου, Αθήνα

CINE ΠΑΝΟΡΑΜΑ

ΛΙΟΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

6944301372

1ο ΧΛΜ ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ , ΘΕΣ/ΚΗ