ΜΕΝΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης ("Όροι χρήσης") ισχύουν για κάθε προσπέλαση και χρήση του διαδικτυακού τόπου της Fischer, καθώς και όλων των πληροφοριών, των συστάσεων ή/και των υπηρεσιών που σας παρέχονται από το συγκεκριμένο διαδικτυακό τόπο ή μέσω αυτού ("Πληροφορίες"). Με τη χρήση αυτού του διαδικτυακού τόπου αποδέχεστε την εφαρμογή των παρόντων Όρων χρήσης. Σημειωτέον ότι οι συγκεκριμένοι Όροι χρήσης ενδέχεται να αλλάξουν. Οποιεσδήποτε αλλαγές θα ισχύουν άμεσα μετά τη δημοσίευση των τροποποιημένων Όρων χρήσης. Οι χρήστες του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να ελέγχουν ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους χρήσης προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές αλλαγές.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ

Οι Πληροφορίες παρέχονται αποκλειστικά για σκοπούς γενικής ενημέρωσης και δεν είναι συμβουλευτικού χαρακτήρα. Η Fischer δεν θα θεωρείται υπεύθυνη για οποιεσδήποτε ζημιές απορρέουν από τη χρήση (ή την αδυναμία χρήσης) του διαδικτυακού τόπου, συμπεριλαμβανομένων ζημιών που οφείλονται σε ιούς, λάθη ή παραλείψεις των Πληροφοριών, εκτός εάν οποιαδήποτε τέτοια ζημιά οφείλεται σε εσκεμμένο παράπτωμα ή σοβαρή αμέλεια εκ μέρους της Fischer. Η Fischer δεν θα φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν λόγω μη καταλληλότητας, ενημέρωσης ή ακρίβειας του διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών.

Επιπλέον, η Fischer δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων επικοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών που οφείλονται σε αποτυχία ή καθυστέρηση των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, υποκλοπή ή μεθόδευση ηλεκτρονικών επικοινωνιών από τρίτους ή από προγράμματα υπολογιστών που χρησιμοποιούνται για την ηλεκτρονική επικοινωνία και τη μετάδοση ιών.

Η Fischer αποποιείται κάθε εγγύηση, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, εγγυήσεων κατάστασης, ποιότητας, εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΡΙΤΩΝ

Οι Πληροφορίες που προέρχονται από τρίτα μέρη συνιστούν έκφραση προσωπικών απόψεων των εν λόγω μερών. Η Fischer δεν αναλαμβάνει και δεν θα φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες Πληροφορίες.

Οι υπερσυνδέσεις αυτού του διαδικτυακού τόπου ενδέχεται να κατευθύνουν τους επισκέπτες σε εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους, οι οποίοι ανήκουν σε τρίτα μέρη. Η Fischer δεν ευθύνεται για τα περιεχόμενα και τη λειτουργία των εν λόγω εξωτερικών διαδικτυακών τόπων. Η Fischer δεν θα φέρει επίσης καμία ευθύνη για την ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών που ενδέχεται να προσφέρονται στους εν λόγω εξωτερικούς διαδικτυακούς τόπους.ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά, όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του συγκεκριμένου διαδικτυακού τόπου και των Πληροφοριών ανήκουν στην Fischer. Στα εν λόγω δικαιώματα περιλαμβάνονται, ενδεικτικά, όλα τα πνευματικά δικαιώματα, δικαιώματα εμπορικών ονομασιών, σήματα κατατεθέντα που αφορούν λέξεις ή εικόνες και λογότυπα της Fischer, όπως, ενδεικτικά, τα δικαιώματα που αφορούν την εμπορική επωνυμία "Fischer".

Οι χρήστες μπορούν να διαβάζουν τα περιεχόμενα του διαδικτυακού τόπου και των Πληροφοριών και να δημιουργούν αντίγραφα αυτών για προσωπική χρήση, όπως για παράδειγμα αποθηκεύοντας ή εκτυπώνοντας τα εν λόγω στοιχεία.

Οποιαδήποτε άλλη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή των Πληροφοριών, όπως για παράδειγμα η αποθήκευση ή η αναπαραγωγή (μέρους) του διαδικτυακού τόπου της Fischer, σε οποιονδήποτε εξωτερικό διαδικτυακό τόπο για την προώθηση ή σχετικά με σήματα ή προϊόντα τρίτων, ή παραποίηση του διαδικτυακού τόπου, των Πληροφοριών απαγορεύονται ρητά.ΑΥΤΟΚΛΗΤΕΣ ΙΔΕΕΣ

Σε περίπτωση που δημοσιεύσετε αυτόκλητες ιδέες ή/και υλικό που αποτελείται από κείμενα, εικόνες, ήχους, λογισμικό, πληροφορίες ή οτιδήποτε άλλο (το "Υλικό") στον παρόντα διαδικτυακό τόπο, ή αποστείλετε ανάλογο Υλικό στην Fischer μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, η Fischer θα έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί, να αντιγράφει ή/και να αξιοποιεί εμπορικά το εν λόγω Υλικό στο μέγιστο δυνατό βαθμό χωρίς καμία χρέωση. Η Fischer δεν δεσμεύεται από καμία υποχρέωση περί εμπιστευτικότητας αναφορικά με τέτοιο Υλικό.

Δυνάμει του παρόντος, οφείλετε να αποζημιώνετε και να απαλλάσσετε την Fischer από και έναντι κάθε δικαστικής ενέργειας, αξίωσης και υποχρέωσης, η οποία προκαλείται από, βαρύνει την ή αποδίδεται στην Fischer ως αποτέλεσμα της χρήσης ή/και της αξιοποίησης Υλικού, το οποίο παραβιάζει τα δικαιώματα (πνευματικής ιδιοκτησίας) οποιουδήποτε τρίτου ή συνιστά, με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, παράνομη ενέργεια εις βάρος τρίτου.ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ

Εάν οι εν λόγω Όροι χρήσης είναι ή καταστούν μερικώς άκυροι, τα μέρη θα συνεχίσουν να δεσμεύονται από τις υπόλοιπες ισχύουσες διατάξεις. Τα μέρη θα αντικαταστήσουν το άκυρο τμήμα με έγκυρες διατάξεις, οι οποίες θα έχουν νομική ισχύ και θα αντιστοιχούν, όσο αυτό είναι εφικτό, στις διατάξεις που έχουν καταστεί άκυρες, λαμβάνοντας υπόψη το περιεχόμενο και το σκοπό των εν λόγω Όρων χρήσης.ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑ

Οι εν λόγω Όροι χρήσης θα διέπονται αποκλειστικά από το Ολλανδικό δίκαιο. Οποιαδήποτε διαφορά προκύπτει σε σχέση με τους παρόντες Όρους χρήσης, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, διαφορών που αφορούν την ύπαρξη και την εγκυρότητα των παρόντων, θα επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια του Άμστερνταμ.